ndsi

ระบบรับลงทะเบียนนักศึกษาฝึกงาน


กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

Valid first name is required.
Valid first name is required.
Valid last name is required.
Valid last name is required.
Valid first name is required.
Valid first name is required.
Valid last name is required.
Valid last name is required.
Please enter your shipping address.
Please enter your shipping address.
Please enter a valid email address for shipping updates.
Valid first name is required.
Please enter a valid email address for shipping updates.
Valid first name is required.
Valid first name is required.
Please enter a valid email address for shipping updates.
Valid first name is required.
Valid first name is required.
Please enter a valid email address for shipping updates.
Please enter a valid email address for shipping updates.
Valid first name is required.

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝึกงานในหน่วยงาน สังกัด สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (เลือกได้เพียง 1 )


แนบไฟล์หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงานจากสถาบันการศึกษาต้นสังกัด และรูปถ่ายหน้าตรง (ชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษา) 1 รูป


Please enter a valid email address for shipping updates.


* กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อน บันทึกข้อมูล