รุ่นที่ ๔๐

รุ่นที่ ๔๑

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
พ.ท. ศุภเจษฎ์ วิชัยสืบ หน.ศึกษาในประเทศ กองการศึกษา กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
โทร. ๐๒-๒๗๗-๑๑๑๕