• ประกาศสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง กำลังพลผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชกาารอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก [ ดูรายละเอียด ]
  • Download แบบฟอร์มหนังสือสัญญาสำหรับผู้ที่ทางราชการส่งไปศึกษาในประเทศ [ ดูรายละเอียด ]
  • ลงทะเบียนการทดสอบภาษาอังกฤษ ECL และดูผลการทดสอบ คลิกที่นี่ (ใช้เครือข่าย สส.ทหาร เท่านั้น) [ ดูรายละเอียด ]
  • Download แบบฟอร์มสถานภาพห้องสมุดทหาร [ ดูรายละเอียด ]
  • Download เอกสารชื่อหน่วย ตำแหน่ง และคำย่อภาษาอังกฤษ ของหน่วยใน บก.ทท. พ.ศ.๒๕๕๖ [ ดูรายละเอียด ]
[ ดูทั้งหมด ]

  • สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเชิญชวนดาวน์โหลด app ชื่อ"Thailand's Approach to AD" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็น app เผยแพร่ศาสตร์ของพระราชา องค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกของไทยที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๒ ๒๔๕ ๙๓๕๔
  • กรมบัญชีกลาง ประชาสัมพันธ์หนังสือคู่มือกฎหมาย ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ส่วนราชการได้พิจารณาจัดซื้อหนังสือไว้ใช้ประโยชน์ในราชการ สำหรับเป็นคู่มือการปฏิบัติงานและเอกสารอ้างอิงที่ถูกต้อง ส่วนราชการใดสนใจสอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานเลขานุการกรม โทร. ๐๒-๑๒๗-๗๒๐๖

กิจกรรมหน่วย


วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร


สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
๖๒ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐